Verkoopsvoorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN OFFERTE

 

1.     Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met DPS bv, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van DPS bv te aanvaarden.

2.     Offertes & orderbevestiging

2.1.    Alle offertes van DPS bv zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2.    De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte binnen de acht dagen voor akkoord bevestigt en al dan niet ondertekend, terugzendt, hetzij op papier of via digitale weg, aan DPS bv. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3.    Indien de klant opteert om de aangeboden goederen/diensten aan te kopen dan heeft DPS bv het recht om een voorschot van minimaal 50% te vragen aan de klant voor de bestelling wordt uitgevoerd. Indien de klant kiest voor een renting voor de aangeboden goederen/diensten dan aanvaardt de klant dat de algemene voorwaarden van de renting overeenkomst gelden voor de uitvoering van deze offerte.

2.4.    Indien de klant kiest voor een huur all-in of een onderhoudscontract onderliggend aan de aankoop van goederen, heeft DPS bv de keuze om deze onderhoudsovereenkomst in eigen naam uit te voeren of deze diensten te laten uitvoeren via onderaanneming door een externe service organisatie. De algemene voorwaarden van de service overeenkomst worden aanvaardt door de klant na ondertekening van de onderhoudsovereenkomst die voortvloeit uit deze offerte.

2.5.    Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

3.     De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang DPS bv haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat of de levering van goederen heeft uitgevoerd. De klant gaat er mee akkoord dat een annulatie enkel mogelijk is mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR. DPS bv kan een hogere schadevergoeding vorderen als DPS bv kan aantonen dat de geleden schade hoger is dan 30%. Laattijdige leveringen ten gevolge van backorders bij onze leveranciers kunnen niet ingeroepen worden als reden tot annulatie van een de offerte en/of de uitvoering van de hieruit voortvloeiende ondertekende contracten.

4.     Verwerking persoonsgegevens

4.1.    In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt DPS bv persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer', i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten.

4.2.    De klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. aan de hand van een kopie van de identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan DPS bv bezorgd te worden. Dit kan via contact@d-p-s.be of via het postadres. DPS bv stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.
                         
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DPS bv

1.    De geleverde goederen blijven eigendom van DPS bv tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding.De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal indien de hiervoor omschreven betalingen aan DPS bv niet zijn voldaan. Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.

2.    Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze magazijnen. Levering geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen, zelfs in geval van verkoop van "franco" levering.De klant verbindt zich ertoe onze goederen te aanvaarden als hij op de hoogte werd gebracht dat de goederen te zijner beschikking zijn of een leveringsdatum is overeengekomen.

3.    Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.

4.    De eventuele terugzending van goederen zal slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke bevestiging van DPS bv. Specifiek bestelde en niet courante goederen kunnen nooit teruggeleverd worden aan DPS bv. Indien DPS bv toelaat dat goederen kunnen worden teruggezonden, is deze toelating geldig gedurende een termijn van 10 dagen vanaf datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 10 dagen dienen de goederen bij DPS bv te worden afgeleverd of op een door DPS of de betreffende fabricant aangeduid adres. Enkel goederen in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden. De klant draagt alle verantwoordelijkheid en risico inzake de producten in het kader van hun terugzending. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van DPS bv, worden de terugzendingskosten gedragen door de klant en heeft DPS bv het recht om een restocking & handling fee ten bedrage van minimaal 10 % van de aangekochte goederen aan te rekenen aan de klant.

5.    Bij betwisting van de levering, in geval van niet levering, onvolledige levering, enz. is de klant gerechtigd om het bewijs van levering (POD, Proof of Delivery) op te vragen binnen 1 (een) maand na bevesting van bestelling. Eens deze termijn verstreken, kan de effectieve levering van de goederen niet meer in vraag gesteld worden.

6.    Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardige

7.    Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. De aansprakelijkheid van DPS bv in het kader van deze waarborg is in elk geval beperkt tot het bedrag dat DPS bv zelf in vrijwaring kan bekomen van haar eigen leverancier. De klant moet zich voor wat betreft deze waarborg rechtstreeks richten tot de fabrikant of de invoerder van het betreffende goed. Voor wat betreft verborgen gebreken die DPS bv zelf niet kent of gekend heeft, is DPS bv tot geen enkele vrijwaring gehouden.

8.    DPS bv is in ieder geval niet gehouden aan de klant of aan derden een schadevergoeding te betalen, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (b.v. voortvloeiend of voort te vloeien uit een beschadiging of verlies van gegevens geregistreerd door de gebruiker), winstderving, schade aan goederen of schade aan personen, onder meer indien de goederen of materialen werden bewerkt of gewijzigd indien de aanwijzigingen van DPS bv of haar vertegenwoordigers niet correct werden nageleefd, indien de goederen of materialen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming of wanneer de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de klant.

9.    Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijk zetel of op onze bankrekening, contant, netto en zonder korting. Van deze betalingstermijn kan enkel afgeweken worden mits schriftelijk akkoord door DPS bv. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 80 euro kan bedragen.

10.    Elke betaling wordt door DPS bv aangerekend op de oudste openstaande factuur.

11.    De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt DPS bv zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten.

12.    In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30 % van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan 30 % met een minimum van € 500. Indien er een onderhoudscontract of renting overeenkomst werd afgesloten bij deze overeenkomst, dan zijn de algemene voorwaarden van de respectievelijke contracten van toepassing.

13.    De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de geleverde goederen.

14.    Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

15.    Een toeslag van € 12,50 voor transportkosten wordt aangebracht op iedere bestelling onder de € 250,00.

16.    Ieder geschil met betrekking tot de verkoop of prestaties valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van DPS. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Ieder geschil tussen de klant en DPS bv wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.