Contact Us

Wij contacteren u binnen de 24 uur om uw vragen te beantwoorden.

D-P-S Antwerpen

Christof Roggen
TEL: 03 376 04 85

Molenbergstraat 107
2840 Rumst

D-P-S West-Vlaanderen

Guy Berton
TEL: 050 67 88 82

Duindistellaan 73
8370 Blankenberge


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen DPS bvba en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.
 2. Onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer DPS. bvba deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 3. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

 

2. VOORSTELLEN EN BESTELLINGEN

 1. Elke door de klant gedane bestelling, opdracht of getekende offerte verbindt deze laatste, doch verbindt DPS bvba slechts na aanvaarding ervan. Ook telefonische of elektronische bestellingen van de klant dienen door DPS steeds bevestigd te worden om verbindend te zijn.
 2. DPS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van DPS, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. DPS is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.
 3. De vermelde prijzen zijn altijd btw en taksen exclusief en betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen. Kosten, verpakkingen en belastingen zijn niet inbegrepen in onze prijzen. De vervoerskosten zijn ten laste van de klant, tenzij anders vermeld in de voorafgaande offerte. Installatie en opstartkosten zijn nooit inbegrepen tenzij dit expliciet is vermeld in de offerte of bestelbon
 4. Bij het plaatsen van een bestelling, in welke vorm ook, bij DPS dient de klant zichzelf te identificiëren. Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst en waarin de klantidentificatie opgegeven wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekende inkooporder. DPS is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

 

3. VERBINTENISSEN

 1. Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na aanvaarding door een zaakvoerder of een persoon van DPS die daartoe gemachtigd is. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.
 2. In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30 % van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan 30 %. Indien er een onderhoudscontract of renting overeenkomst werd afgesloten bij deze overeenkomst, dan zijn de  algemene voorwaarden van de respectievelijke contracten van toepassing.

 

4. LEVERING

 1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.
 2. Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze magazijnen. Levering geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen, zelfs in geval van verkoop met "franco" levering. De klant verbindt zich ertoe onze goederen te aanvaarden als hij op de hoogte werd gebracht dat de goederen te zijner beschikking zijn of een leveringsdatum is overeengekomen of bevestigd.
 3. De geleverde goederen blijven eigendom van DPS bvba tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding.De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal indien de hiervoor omschreven betalingen aan DPS bvba niet zijn voldaan. Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.
 4. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons schriftelijk meegedeeld te worden binnen de vijf dagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.
 5. De eventuele terugzending van goederen zal slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke bevestiging van DPS bvba. Specifiek bestelde en niet courante goederen kunnen nooit teruggeleverd worden aan DPS bvba. Indien DPS bvba toelaat dat goederen kunnen worden teruggezonden, is deze toelating geldig gedurende een termijn van 10 dagen vanaf datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 10 dagen dienen de goederen bij DPS bvba te worden afgeleverd of op een door DPS of de betreffende fabricant aangeduid adres. Enkel goederen in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden. De klant draagt alle verantwoordelijkheid en risico inzake de producten in het kader van hun terugzending. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van DPS bvba, worden de terugzendingskosten gedragen door de klant en heeft DPS bvba het recht om de klant een restocking & handling fee ten bedrage van minimaal 10 % van de aangekochte goederen aan te rekenen.
 6. Bij betwisting van de levering, in geval van niet levering, onvolledige levering, enz. is de klant gerechtigd om het bewijs van levering (POD, Proof of Delivery) op te vragen binnen 2 (twee) maand na bevesting van bestelling. Eens deze termijn verstreken, kan de effectieve levering van de goederen niet meer in vraag gesteld worden.
 7. Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. De aansprakelijkheid van DPS bvba in het kader van deze waarborg is in elk geval beperkt tot het bedrag dat DPS bvba zelf in vrijwaring kan bekomen van haar eigen leverancier. De klant moet zich voor wat betreft deze waarborg rechtstreeks richten tot de fabrikant of de invoerder van het betreffende goed. Voor wat betreft verborgen gebreken die DPS bvba zelf niet kent of gekend heeft, is DPS bvba tot geen enkele vrijwaring gehouden.
 8. Een toeslag van € 12,50 voor transportkosten wordt aangebracht op iedere bestelling onder de € 250,00.

 

5. FACTUREN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.
 2. Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijk zetel of op onze bankrekening, contant, netto en zonder korting. Van deze betalingstermijn kan enkel afgeweken worden mits schriftelijk akkoord door DPS bvba. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 130 euro kan bedragen.
 3. De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de geleverde goederen.
 4. Elke betaling wordt door DPS bvba aangerekend op de oudste openstaande factuur. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt DPS bvba zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten.
 5. Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

 

6. GESCHILLEN

 1. Ieder geschil met betrekking tot de verkoop of prestaties valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Ieder geschil tussen de klant en DPS bvba wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

 

s